ŁAD KORPORACYJNY

Odpowiedzialny biznes to nie tylko chęć pomnażania zysku, ale także troska i realne zobowiązania wobec środowiska naturalnego, społeczeństwa, gospodarki, klientów, pracowników, a także przestrzeganie najwyższych standardów ładu korporacyjnego.

Świadoma organizacja – Integrujemy transparentność z odpowiedzialnością. Udoskonalamy praktyki w zakresie transparentności i efektywnie dostosowujemy się do nowych regulacji.

Ramy prawne działania Zarządu Re Alloys wyznacza KSH oraz inne przepisy prawa takie jak Umowa Spółki RE Alloys oraz Regulamin Zarządu Re Alloys.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu przy udziale przynajmniej połowy liczby Członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd Re Alloys składa się z trzech osób, w tym Prezesa Zarządu powołanych i odwołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Członkowie Zarządu są powołani na okres wspólnej kadencji trzech lat. Skład osobowy w okresie od lutego 2018 nie uległ zmianie. Średnia frekwencja członków zarządu na cotygodniowych posiedzeniach Zarządu wynosiła 98,86% za rok 2020. Co roku podczas składania sprawozdania finansowego zostaje Zarządowi udzielone Absolutorium co jest definiowane jako pozytywna ocena pracy Zarządu.

Członkowie Zarządu nie posiadają udziałów spółki.

Re Alloys sp. z o.o. jest częścią grupy Luma Holding Ltd. – rodzinnej firmy należącej do Dr hab. Radosława Miśkiewicza, Prof. US, który posiada łącznie (bezpośrednio oraz poprzez Luma Holding LTD.) 27 129 udziałów co stanowi 100 % kapitału zakładowego spółki.

ZARZĄD

Mirosław Wilczek

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

DOŚWIADCZENIE

 • W przemyśle żelazostopów od 1996
 • Ekspert w obrocie metalami oraz w obszarze analiz rynku metalami
 • Specjalista w żelazostopach i rynku kluczowych surowców
 • Szerokie doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu działów handlowych spółek przemysłowych

WYKSZTAŁCENIE

 • Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
Iwona Przybyła

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

DOŚWIADCZENIE

 • Ponad 20-letnie doświadczenie w spółkach przemysłowych
 • Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi
 • Sprawozdawczość finansowa do spółki dominującej
 • Nadzór nad polityką finansową spółki, w tym opracowanie strategii finansowej Przygotowywanie analiz finansowych spółki 
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu planów inwestycyjnych
 • Weryfikacja projektów pod względem ryzyka finansowego

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia podyplomowe oparte na programie MBA, Szkoła Główna Handlowa Warszawa
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno -Humanistyczna w Bielsku-Białej
Jan Szafraniec

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

DOŚWIADCZENIE

 • W przemyśle żelazostopów od 29 lat
 • Specjalista w zakresie urządzeń technicznych stosowanych w przemyśle żelazostopów
 • Specjalista w dziedzinie eksploatacji i diagnostyki transformatorów
 • Przygotował i wprowadził korzystanie przez firmę z zasady TPA
 • Wprowadził firmę na Towarową Giełdę Energii
 • Brał udział w wielu szkoleniach w obszarze zmian w Prawie Energetycznym, rynku energii, kogeneracji, OZE, systemów wsparcia, szkolenia w zakresie budownictwa, diagnostyki i pracy transformatorów

WYKSZTAŁCENIE

 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska