EKOLOGIA

Ochronie środowiska nadajemy rangę jednego z priorytetowych zadań.

W naszych działaniach dążymy do pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi uregulowaniami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z przyjętymi przez nas dobrowolnie do stosowania wymaganiami normy ISO 14001. Zobowiązujemy się do ciągłych działań mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i stosowania zasady ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz działalności proekologicznej.

Polityka środowiskowa naszego zakładu jest powszechnie znana wśród jego pracowników oraz udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom poza zakładem. Kierownicy jednostek organizacyjnych w oparciu o nią określają konkretne cele środowiskowe oraz nakładają na podległy personel zadania służące jej realizacji.

DBAMY O ŚRODOWISKO

Na terenie zakładu funkcjonuje Odpylnia, dzięki której pyły powstające w procesie produkcji żelazostopów są niemal w całości wychwytywane. Pył krzemionkowy SILIMIC, stosowany jako aktywny dodatek do betonów i materiałów budowlanych, jest sprzedawany odbiorcom w kraju i za granicą.

Ważnym elementem instalacji produkcyjnej jest Stacja Odnowy Wody, dzięki której w zakładzie istnieje zamknięty obieg wody produkcyjnej. Wszystkie ścieki z terenu zakładu, zarówno wody po chłodnicze, opadowe, jak i bytowo – gospodarcze, kierowane są do Stacji Odnowy Wody, gdzie następuje ich oczyszczanie do II klasy czystości. Wody po takim przygotowaniu są zawracane do obiegów chłodniczych.

PRAWO ATOMOWE

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) RE ALLOYS Sp. z o. o. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.