ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA

Re Alloys to zespół ekspertów tworzony przez ludzi o zróżnicowanych kompetencjach, zróżnicowanym wieku, wykształceniu, różnorodnym pochodzeniu. Łączy nas wspólne miejsce pracy. Razem tworzymy je w taki sposób, aby było przyjazne wszystkim pracownikom i współpracownikom. Wszystkie działania obejmujące naszą Politykę zatrudnienia oparte są na założeniach, że ludzie to nasz największy kapitał i najważniejsi interesariusze. Aktualnie zatrudniamy ponad 460 osób.

Re Alloys odpowidzialnosc spoleczna

RÓŻNORODNOŚĆ I BRAK DYSKRYMINACJI

W Re Alloys wspieramy różnorodność, uwzględniając zróżnicowanie doświadczeń, przekonań i indywidualnych cech naszych pracowników. Tworzymy kulturę pracy, opartą o wzajemne zrozumienie i tolerancję. Wspierając różnorodność, czerpiemy z tych zróżnicowanych doświadczeń, dostrzegając w pracownikach ich indywidualny potencjał. Dążymy do równego dostępu do poszczególnych stanowisk na każdym szczeblu organizacji.

 

Kobiety w naszej organizacji stanowią 11% wszystkich zatrudnionych pracowników. Na pozycjach zarządczych jest ich aż 32%, na stanowiskach managerskich jest to 29 %, a 11% stanowią one wśród pracowników technologicznych (STEM).

W firmie dążymy także do zachowania równowagi pomiędzy wysokością wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Średnie wynagrodzenie brutto w podziale na płeć

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

2020

2021

2020

2021

KIEROWNICTWO (podstawa)

9 513,71

11 013,05

9 834,17

13 143,81

KIEROWNICTWO
(podstawa + dodatek)

12 130,27

12 169,58

10 678,23

16 165,43

POZOSTALI PRACOWNICY (podstawa + dodatek)

4 163,80

5 004,42

4 021,11

4 891,98

Średnie wynagrodzenie brutto w podziale na płeć

MĘŻCZYŹNI

KIEROWNICTWO (podstawa)

9 513,71 – 2020

11 013,05 – 2021

KIEROWNICTWO
(podstawa + dodatek)

12 130,27 – 2020

12 169,58 – 2021

POZOSTALI PRACOWNICY (podstawa + dodatek)

4 163,80 – 2020

5 004,42 – 2021

KOBIETY

KIEROWNICTWO (podstawa)

9 834,17 – 2020

13 143,81 – 2021

KIEROWNICTWO
(podstawa + dodatek)

10 678,23 – 2020

16 165,43 – 2021

POZOSTALI PRACOWNICY (podstawa + dodatek)

4 021,11 – 2020

4 891,98 – 2021

PRAWA CZŁOWIEKA

Spółka Re Alloys w 2021 roku nie odnotowała żadnych zgłoszeń odnośnie naruszeń praw człowieka i kodeksu etyki.

Pracownicy mają także możliwość zrzeszania się w reprezentujących ich związkach zawodowych. Działają u nas trzy organizacje związkowe.

NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność 80″

KM WZZ „Sierpień 80”

Poziom uzwiązkowienia

Ilość pracowników zatrudnionych

2020

70 osób

12 osób

10 osób

20 %

453 osoby

2021

58 osób 

13 osób

12 osób

17 %

457 osób

Pracownicy mają także możliwość zrzeszania się w reprezentujących ich związkach zawodowych. Działają u nas trzy organizacje związkowe:

NSZZ „Solidarność”

70 osób – 2020 

58 osób – 2021 

NSZZ „Solidarność 80”

12 osób – 2020

13 osób – 2021 

KM WZZ „Sierpień 80”

10 osób – 2020

12 osób – 2021 

Poziom uzwiązkowienia 

20 % – 2020

17 % – 2021 

Ilośc pracowników zatrudnionych

453 osoby – 2020

457 osób – 2021 

ROTACJA PRACOWNIKÓW

Rok

Średnie zatrudnienie

Wskaźnik rotacji rocznej

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Średnie zatrudnienie

416,29

447,22

439,58

442,58

458,58

Wskaźnik rotacji rocznej

30,03 %

26,39 %

27,30 %

24,40 %

22,68 %

Systematycznie  inwestujemy w naszych pracowników i tak, aż 35 wakatów w 2021 roku zapełniliśmy poprzez rekrutacje wewnętrzne ( w 2020 roku 14). W 2021 zatrudniliśmy aż 116 osób ( 146 w 2020 roku).

Zatrudnienie i rotacja

ROZWÓJ i SZKOLENIA

Wspieramy rozwój pracowników i nagradzamy ich, uzależniając wysokość nagród od wkładu pracy i od osiągniętych wyników. Zwracamy szczególną uwagę na zasadę stałego doskonalenia, opartą na aktywnej ocenie, jak również na doświadczeniach wynikających z naszych sukcesów i naszych porażek. Dajemy naszym pracownikom możliwość rozwoju i zaplanowania swojej ścieżki kariery, między innymi dzięki awansom wewnętrznym. Wysoko oceniamy umiejętności związane z różnorodnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Zapewniamy równe szanse zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wszystkich rodzajów pracy, na wszystkich szczeblach służbowych. Zapobiegamy wszelkiej dyskryminacji.

Aż 39% wolnych stanowisk w 2019 roku zostało obsadzonych poprzez awanse wewnętrzne. A ciągle szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pozwalają naszym pracownikom na awans w strukturach organizacji.

W 2020 roku ponad 61% osób uczestniczyło w jakiejś formie szkoleń (271 osób), a średnio na pracownika przypadło 4 h szkolenia w roku. Natomiast w roku  2021  ponad 68% osób uczestniczyło w jakiejś formie szkoleń (312 osób), a liczbę godzin przypadających na pracownika podwoiliśmy do 8.

Dzięki usystematyzowanemu procesowi onbordingu, każdy pracownik ma możliwość w sprawny sposób poznać zasady funkcjonowania naszej organizacji, zaznajomić się z wartościami i szybciej wdrożyć się w swoją pracę.

W 2020 roku wdrożyliśmy 2 programy pozwalające na zwiększenie zaangażowania pracowników i zwiększenie jakości ich pracy:

Program opiekuna nowego pracownika – Brygada „0”

Założeniem programu jest uzyskanie pomocy przy wdrażaniu w obowiązki nowego pracownika na stanowisku pracy przez Opiekuna, a co za tym idzie szybsza adaptacja do wykonywania nowych obowiązków przez Szkolonego Pracownika. Program szkolenia nowego Pracownika składa się z dwóch etapów. Etap Pierwszy to szkolenie I w ramach „Brygady 0”, Etap Drugi to Szkolenie II. Etap pierwszy trwa 10 dni roboczych, natomiast etap drugi – 8 tygodni. W ramach Szkolenia I utworzona jest „brygada 0”, założeniem której jest wykonywanie pracy przez nowych pracowników tylko na zmianie pierwszej, od poniedziałku do piątku przez kolejnych 10 dni roboczych. Podczas tego okresu, nowy pracownik ma szansę poznać możliwie dużo czynności podczas pracy produkcyjnej. Po przypisaniu nowego pracownika do odpowiedniej brygady następuje również przydzielenie Opiekuna, który pomaga pracownikowi się wdrożyć.

Akademia Managera ReA

Skierowany do managerów spółki. W ramach programu odbywają się cykliczne warsztaty zarówno podnoszące kompetencje miękkie jak i twarde naszej kadry. Dzięki udziałowi w programie, poprawiamy komunikację wewnątrz organizacji oraz podnosimy jakość pracy.

PRACA ZDALNA

W odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez pracowników, wprowadziliśmy elastyczne rozwiązania w zakresie lokalizacji i czasu pracy. W tego powodu w trakcie pandemii wprowadziliśmy  regulamin pracy zdalnej jako rozwiązanie łagodzące negatywne skutki tej sytuacji.

Re Alloys praca zdalna

BHP

BHP Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy jest dla nas szczególnie istotną kwestią. Realizujemy to zdanie poprzez zapewnianie odpowiednich warunków pracy oraz podnoszenie wiedzy w obszarze BHP. Realizując strategię maksymalizacji bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców, gości oraz klientów wprowadziliśmy szereg regulacji wewnętrznych podnoszących bezpieczeństwo. Mają one na celu wyeliminowanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zestawienie wypadków w latach 2017-2021

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Łączna liczba wszystkich wypadków

11

14

16

10

14

Liczba wypadków śmiertelnych

0

0

0

0

0

Liczba wypadków spowodowanych przez pracowników firm wykonujących usługi dla Re Alloys

0

0

0

0

0

Liczba wypadków indywidualnych

11

14

16

10

14

Liczba wypadków ciężkich

0

0

0

0

0

Liczba wypadków zbiorowych

0

0

0

0

0

Liczba przypadków chorób zawodowych

0

0

0

0

0

LTIFR*
= liczba wypadków skutkujących nieobecnością w pracy/całkowita liczba godzin przepracowanych w okresie sprawozdawczym x 1000000

13,31

15,21

19,59

10,95

15,00

TRIFR*
= liczba wypadków w okresie rozliczeniowym/całkowita ilość godzin przepracowanych w okresie sprawozdawczym x 1000000

13,31

15,21

19,59

10,95

15,00

* wskaźniki obejmują pracowników Re Alloys oraz firmy zewnętrzne.

Dla pracowników firm wykonujących prace na terenie Re Alloys wprowadziliśmy w formie instrukcji „Informację ogólną dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników obcych firm świadczących usługi dla Re Alloys”. Zawarte w niej informacje dotyczą stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez zatrudnione firmy zewnętrzne. Na podstawie instrukcji przeprowadzane jest przeszkolenie pracowników firm zewnętrznych w temacie występujących zagrożeń, czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, zagrożeń możliwości wystąpienia stref zagrożonych wybuchem, zasad poruszania się na terenie zakładu, przestrzegania przepisów bhp i bezpieczeństwa pożarowego oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdorazowo w przypadku podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków zawartych w instrukcji. Przeprowadzenie powyższych szkoleń potwierdzane jest pisemnie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy jest dla nas szczególnie istotną kwestią. Realizujemy to zdanie poprzez zapewnianie odpowiednich warunków pracy oraz podnoszenie wiedzy w obszarze BHP. Realizując strategię maksymalizacji bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców, gości oraz klientów wprowadziliśmy szereg regulacji wewnętrznych podnoszących bezpieczeństwo. Mają one na celu wyeliminowanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zestawienie wypadków w latach 2017-2021

Łączna liczba wszystkich wypadków

2017 rok – 11

2018 rok – 14

2019 rok – 16

2020 rok – 10

2021 rok – 14

Liczba wypadków śmiertelnych

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok – 0

2020 rok – 0

2021 rok – 0

Liczba wypadków spowodowanych przez pracowników firm wykonujących usługi dla Re Allys

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok – 0

2020 rok – 0

2021 rok – 0

Liczba wypadków indywidualnych

2017 rok – 11

2018 rok – 14

2019 rok – 16

2020 rok – 10

2021 rok – 14

Liczba wypadków ciężkich

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok – 0

2020 rok – 0

2021 rok – 0

Liczba wypadków zbiorowych

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok – 0

2020 rok – 0

2021 rok – 0

Liczba przypadków chorób zawodowych

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok – 0

2020 rok – 0

2021 rok – 0

LTIFR* = liczba wypadków skutkujących nieobecnością w pracy/całkowita liczba godzin przepracowanych w okresie sprawozdawczym x 1000000

2018 rok – 15,21

2017 rok – 13,31

2019 rok – 19,59

2020 rok – 10,95

2021 rok – 15.00

TRIFR* = liczba wypadków w okresie rozliczeniowym/całkowita ilość godzin przepracowanych w okresie sprawozdawczym x 1000000

2017 rok – 13,31

2018 rok – 15,21

2019 rok – 19,59

2020 rok – 10,95

2021 rok – 15,00

* wskaźniki obejmują pracowników Re Alloys oraz firmy zewnętrzne.

Dla pracowników firm wykonujących prace na terenie Re Alloys wprowadziliśmy w formie instrukcji „Informację ogólną dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników obcych firm świadczących usługi dla Re Allyos”. Zawarte w niej informacje dotyczą stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez zatrudnione firmy zewnętrzne. Na podstawie instrukcji przeprowadzane jest przeszkolenie pracowników firm zewnętrznych w temacie występujących zagrożeń, czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, zagrożeń możliwości wystąpienia stref zagrożonych wybuchem, zasad poruszania się na terenie zakładu, przestrzegania przepisów bhp i bezpieczeństwa pożarowego oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdorazowo w przypadku podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków zawartych w instrukcji. Przeprowadzenie powyższych szkoleń potwierdzane jest pisemnie.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Dobra komunikacja wewnątrz firmy to podstawa dla jej sprawnego funkcjonowania i realizowania zadań biznesowych. Dbamy o to, by była ona oparta na dialogu. Przykładem takich działań jest wprowadzenie skrzynek komunikacyjnych, przy pomocy których pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi, a także wydawanie kwartalnika „Lumek”, współtworzonego przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach w naszej grupie.

Re Alloys komunikacja wewnetrzna