ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA

Re Alloys to zespół ekspertów tworzony przez ludzi o zróżnicowanych kompetencjach, zróżnicowanym wieku, wykształceniu, różnorodnym pochodzeniu. Łączy nas wspólne miejsce pracy. Razem tworzymy je w taki sposób, aby było przyjazne wszystkim pracownikom i współpracownikom. Wszystkie działania obejmujące naszą Politykę zatrudnienia oparte są na założeniach, że ludzie to nasz największy kapitał i najważniejsi interesariusze. Aktualnie zatrudniamy ponad 460 osób.

Re Alloys odpowidzialnosc spoleczna

RÓŻNORODNOŚĆ I BRAK DYSKRYMINACJI

W Re Alloys wspieramy różnorodność, uwzględniając zróżnicowanie doświadczeń, przekonań i indywidualnych cech naszych pracowników. Tworzymy kulturę pracy, opartą o wzajemne zrozumienie i tolerancję. Wspierając różnorodność, czerpiemy z tych zróżnicowanych doświadczeń, dostrzegając w pracownikach ich indywidualny potencjał. Dążymy do równego dostępu do poszczególnych stanowisk na każdym szczeblu organizacji.

Kobiety w naszej organizacji stanowią 11% wszystkich zatrudnionych pracowników. Na pozycjach zarządczych jest ich aż 32%, na stanowiskach managerskich jest to 29 %, a 11% stanowią one wśród pracowników technologicznych (STEM).

W firmie dążymy także do zachowania równowagi pomiędzy wysokością wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Średnie wynagrodzenie brutto w podziale na płeć

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

KIEROWNICTWO
(podstawa)

9 513,71

9 834,17

KIEROWNICTWO
(podstawa + dodatek)

12 130,27

10 678,23

POZOSTALI PRACOWNICY (podstawa + dodatek)

4 163,80

4 021,11

RÓŻNORODNOŚĆ I BRAK DYSKRYMINACJI

W Re Alloys wspieramy różnorodność, uwzględniając zróżnicowanie doświadczeń, przekonań i indywidualnych cech naszych pracowników. Tworzymy kulturę pracy, opartą o wzajemne zrozumienie i tolerancję. Wspierając różnorodność, czerpiemy z tych zróżnicowanych doświadczeń, dostrzegając w pracownikach ich indywidualny potencjał. Dążymy do równego dostępu do poszczególnych stanowisk na każdym szczeblu organizacji.

Kobiety w naszej organizacji stanowią 11% wszystkich zatrudnionych pracowników. Na pozycjach zarządczych jest ich aż 32%, na stanowiskach managerskich jest to 29 %, a 11% stanowią one wśród pracowników technologicznych (STEM).

W firmie dążymy także do zachowania równowagi pomiędzy wysokością wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Średnie wynagrodzenie brutto w podziale na płeć

KIEROWNICTWO
(podstawa)

KOBIETY

9 513,71

MĘŻCZYŹNI

9 834,17

KIEROWNICTWO
(podstawa + dodatek)

KOBIETY

12 130,27

MĘŻCZYŹNI

10 678,23

POZOSTALI PRACOWNICY (podstawa + dodatek)

KOBIETY

4 163,80

MĘŻCZYŹNI

4 021,11

Pracownicy mają także możliwość zrzeszania się w reprezentujących ich związkach zawodowych. W Re Alloys poziom uzwiązkowienia to aktualnie ponad 20%. Działają u nas trzy organizacje związkowe, w których łącznie są zrzeszone 92 osoby.

NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność 80″

KM WZZ „Sierpień 80”

70 osób

12 osób

10 osób

Pracownicy mają także możliwość zrzeszania się w reprezentujących ich związkach zawodowych. W Re Alloys poziom uzwiązkowienia to aktualnie ponad 20%. Działają u nas trzy organizacje związkowe, w których łącznie są zrzeszone 92 osoby.

NSZZ „Solidarność”

70 osób

NSZZ „Solidarność 80”

12 osób

KM WZZ „Sierpień 80”

10 osób

ROZWÓJ i SZKOLENIA

Wspieramy rozwój pracowników i nagradzamy ich, uzależniając wysokość nagród od wkładu pracy i od osiągniętych wyników. Zwracamy szczególną uwagę na zasadę stałego doskonalenia, opartą na aktywnej ocenie, jak również na doświadczeniach wynikających z naszych sukcesów i naszych porażek. Dajemy naszym pracownikom możliwość rozwoju i zaplanowania swojej ścieżki kariery, między innymi dzięki awansom wewnętrznym. Wysoko oceniamy umiejętności związane z różnorodnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Zapewniamy równe szanse zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wszystkich rodzajów pracy, na wszystkich szczeblach służbowych. Zapobiegamy wszelkiej dyskryminacji.

Aż 39% wolnych stanowisk w 2019 roku zostało obsadzonych poprzez awanse wewnętrzne. A ciągle szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pozwalają naszym pracownikom na awans w strukturach organizacji.

W 2020 roku ponad 61% osób uczestniczyło w jakiejś formie szkoleń (271 osób), a średnio na pracownika przypadło 4 h szkolenia w roku. Dzięki usystematyzowanemu procesowi onbordingu, każdy pracownik ma możliwość w sprawny sposób poznać zasady funkcjonowania naszej organizacji, zaznajomić się z wartościami i szybciej wdrożyć się w swoją pracę.

W 2020 roku wdrożyliśmy 2 programy pozwalające na zwiększenie zaangażowania pracowników i zwiększenie jakości ich pracy:

Program opiekuna nowego pracownika – Brygada „0”

Założeniem programu jest uzyskanie pomocy przy wdrażaniu w obowiązki nowego pracownika na stanowisku pracy przez Opiekuna, a co za tym idzie szybsza adaptacja do wykonywania nowych obowiązków przez Szkolonego Pracownika. Program szkolenia nowego Pracownika składa się z dwóch etapów. Etap Pierwszy to szkolenie I w ramach „Brygady 0”, Etap Drugi to Szkolenie II. Etap pierwszy trwa 10 dni roboczych, natomiast etap drugi – 8 tygodni. W ramach Szkolenia I utworzona jest „brygada 0”, założeniem której jest wykonywanie pracy przez nowych pracowników tylko na zmianie pierwszej, od poniedziałku do piątku przez kolejnych 10 dni roboczych. Podczas tego okresu, nowy pracownik ma szansę poznać możliwie dużo czynności podczas pracy produkcyjnej. Po przypisaniu nowego pracownika do odpowiedniej brygady następuje również przydzielenie Opiekuna, który pomaga pracownikowi się wdrożyć.

Akademia Managera ReA

Skierowany do managerów spółki. W ramach programu odbywają się cykliczne warsztaty zarówno podnoszące kompetencje miękkie jak i twarde naszej kadry. Dzięki udziałowi w programie, poprawiamy komunikację wewnątrz organizacji oraz podnosimy jakość pracy.

BHP

BHP Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy jest dla nas szczególnie istotną kwestią. Realizujemy to zdanie poprzez zapewnianie odpowiednich warunków pracy oraz podnoszenie wiedzy w obszarze BHP. Realizując strategię maksymalizacji bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców, gości oraz klientów wprowadziliśmy szereg regulacji wewnętrznych podnoszących bezpieczeństwo. Mają one na celu wyeliminowanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zestawienie wypadków w latach 2017-2020

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Łączna liczba wszystkich wypadków

11

14

16

10

Liczba wypadków śmiertelnych

0

0

0

0

Liczba wypadków spowodowanych przez pracowników firm wykonujących usługi dla Re Allys

0

0

0

0

Liczba wypadków indywidualnych

11

14

16

10

Liczba wypadków ciężkich

0

0

0

0

Liczba wypadków zbiorowych

0

0

0

0

Liczba przypadków chorób zawodowych

0

0

0

0

LTIFR = liczba wypadków skutkujących nieobecnością w pracy/całkowita liczba godzin przepracowanych w okresie sprawozdawczym x 1000000

13,31

15,21

19,59

10,95

TRIFR = liczba wypadków w okresie rozliczeniowym/całkowita ilość godzin przepracowanych w okresie sprawozdawczym x 1000000

13,31

15,21

19,59

10,95

Dla pracowników firm wykonujących prace na terenie Re Alloys wprowadziliśmy w formie instrukcji „Informację ogólną dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników obcych firm świadczących usługi dla Re Allyos”. Zawarte w niej informacje dotyczą stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez zatrudnione firmy zewnętrzne. Na podstawie instrukcji przeprowadzane jest przeszkolenie pracowników firm zewnętrznych w temacie występujących zagrożeń, czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, zagrożeń możliwości wystąpienia stref zagrożonych wybuchem, zasad poruszania się na terenie zakładu, przestrzegania przepisów bhp i bezpieczeństwa pożarowego oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdorazowo w przypadku podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków zawartych w instrukcji. Przeprowadzenie powyższych szkoleń potwierdzane jest pisemnie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy jest dla nas szczególnie istotną kwestią. Realizujemy to zdanie poprzez zapewnianie odpowiednich warunków pracy oraz podnoszenie wiedzy w obszarze BHP. Realizując strategię maksymalizacji bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców, gości oraz klientów wprowadziliśmy szereg regulacji wewnętrznych podnoszących bezpieczeństwo. Mają one na celu wyeliminowanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zestawienie wypadków w latach 2017-2020

Łączna liczba wszystkich wypadków

2017 rok – 11

2018 rok – 14

2019 rok – 16

2020 rok – 10

Liczba wypadków śmiertelnych

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok – 0

2020 rok – 0

Liczba wypadków spowodowanych przez pracowników firm wykonujących usługi dla Re Allys

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok -0

2020 rok – 0

Liczba wypadków indywidualnych

2017 rok – 11

2018 rok – 14

2019 rok – 16

2020 rok – 10

Liczba wypadków ciężkich

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok – 0

2020 rok – 0

Liczba wypadków zbiorowych

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok – 0

2020 rok – 0

Liczba przypadków chorób zawodowych

2017 rok – 0

2018 rok – 0

2019 rok – 0

2020 rok – 0

LTIFR = liczba wypadków skutkujących nieobecnością w pracy/całkowita liczba godzin przepracowanych w okresie sprawozdawczym x 1000000

2018 rok – 15,21

2017 rok – 13,31

2019 rok – 19,59

2020 rok – 10,95

TRIFR = liczba wypadków w okresie rozliczeniowym/całkowita ilość godzin przepracowanych w okresie sprawozdawczym x 1000000

2017 rok – 13,31

2018 rok – 15,21

2019 rok -19,59

2020 rok – 10,95

Dla pracowników firm wykonujących prace na terenie Re Alloys wprowadziliśmy w formie instrukcji „Informację ogólną dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników obcych firm świadczących usługi dla Re Allyos”. Zawarte w niej informacje dotyczą stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez zatrudnione firmy zewnętrzne. Na podstawie instrukcji przeprowadzane jest przeszkolenie pracowników firm zewnętrznych w temacie występujących zagrożeń, czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, zagrożeń możliwości wystąpienia stref zagrożonych wybuchem, zasad poruszania się na terenie zakładu, przestrzegania przepisów bhp i bezpieczeństwa pożarowego oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdorazowo w przypadku podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków zawartych w instrukcji. Przeprowadzenie powyższych szkoleń potwierdzane jest pisemnie.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Dobra komunikacja wewnątrz firmy to podstawa dla jej sprawnego funkcjonowania i realizowania zadań biznesowych. Dbamy o to, by była ona oparta na dialogu. Przykładem takich działań jest wprowadzenie skrzynek komunikacyjnych, przy pomocy których pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi, a także wydawanie kwartalnika „Lumek”, współtworzonego przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach w naszej grupie.

Re Alloys komunikacja wewnetrzna