ŚRODOWISKO

Proekologiczne działania są dla nas sprawą priorytetową. Dlatego też, na każdym etapie procesu produkcyjnego dbamy o możliwie maksymalne wykorzystanie odpadów produkcyjnych i jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne.

Mając na uwadze powyższe RE Alloys analizuje aspekty środowiskowe i monitoruje wpływ jaki wywieramy na środowisko. Deklarujemy nie tylko przestrzeganie wymogów stawianych przez przepisy prawa i inne programy i regulacje związane z ochroną środowiska, ale także działania proekologiczne znacznie wykraczające poza zewnętrzne wymogi. W skuteczny sposób realizujemy ciągłe doskonalenie i wprowadzanie rozwiązań minimalizujących nasz negatywny wpływ na środowisko.

Bieżące działania na rzecz środowiska

Re Alloys prowadzi szereg działań ukierunkowanych wyłącznie na ograniczanie wpływu pracy zakładu na środowisko. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony środowiska wiąże się z potrzebą utrzymywania wielu skomplikowanych i drogich instalacji takich jak Stacja uzdatniania wody czy instalacja odpylająca o bardzo wysokiej sprawności oczyszczania spalin. Prowadzenie takich działań wiąże się z ponoszeniem znacznych kosztów. Tylko w roku 2020 wydatki związane z eksploatacją instalacji służących ochronie środowiska wyniosły blisko 6 mln zł. W latach 2017 – 2021 spółka Re Alloys nie poniosła żadnych kary środowiskowych.

WYZWANIA KLIMATYCZNE

W najbliższych latach głównym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa będzie zaangażowanie się w tworzenie gospodarki niskoemisyjnej. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie negatywnych skutków zmian klimatycznych ale będzie naszym wkładem w walce ze zmianami klimatycznym. W celu pełnej identyfikacji czynników, które nas dotyczą prowadzimy bieżącą ich analizę co zostało przedstawione w dokumencie Aspekty środowiskowe i analiza ryzyk środowiskowych. W odpowiedzi na zidentyfikowane zagrożenia i szanse została opracowana Strategia Going Green, która wskazuje główne kierunki rozwoju organizacji, ale również na tej podstawie prowadzone są bieżące działania zapobiegawcze.

WYZWANIA KLIMATYCZNE

W najbliższych latach głównym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa będzie zaangażowanie się w tworzenie gospodarki niskoemisyjnej. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie negatywnych skutków zmian klimatycznych ale będzie naszym wkładem w walce ze zmianami klimatycznym. W celu pełnej identyfikacji czynników, które nas dotyczą prowadzimy bieżącą ich analizę co zostało przedstawione w dokumencie Aspekty środowiskowe i analiza ryzyk środowiskowych. W odpowiedzi na zidentyfikowane zagrożenia i szanse została opracowana Strategia Going Green, która wskazuje główne kierunki rozwoju organizacji, ale również na tej podstawie prowadzone są bieżące działania zapobiegawcze.

EMISJE
DO ŚRODOWISKA

Działalność Zakładu prowadzona jest w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Śląskiego. Pozwolenie to zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska, uwzględniając wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), określanych w decyzjach wykonawczych Komisji Europejskiej oraz prawodawstwa polskiego. Poniżej przedstawiamy rzeczywiste poziomy oddziaływania Zakładu na środowisko odniesione do nałożonych limitów.

Procentowa wielkość wskaźnika rzeczywistej emisji do powietrza względem limitu określonego w pozwoleniu zintegrowanym

Pył PM10

SO2

NO2

CO

2020

16,5 %

22,1 %

18,4 %

8,9 %

2021

11,8 %

23,8%

21,0 %

9,00%

Procentowa wielkość wskaźnika rzeczywistej emisji hałasu w roku 2021 względem limitu określonego w pozwoleniu zintegrowanym

Emisja w porze dziennej

Emisje w porze nocnej

84,7 %

96,1 %

Procentowa wielkość wskaźnika rzeczywistej emisji do wody względem limitu określonego w pozwoleniu zintegrowanym

2020

2021

Temperatura

39,8 %

27,7 %

Zawiesina

69,2 %

59,1 %

Węgowodory ropopochodne

0,7 %

0,0 %

Cl-

17,5 %

33,1 %

SO4-2

26,5 %

44,4 %

BZT5

14,9 %

11,2 %

ChZT

23,3 %

23,3 %

Pog

23,3 %

18,3 %

Nog

15,9 %

22,7 %

Ni

1,1 %

2,0 %

Crog

0,0 %

4,4 %

CrVI

0,0 %

0,0 %

Zn

6,8 %

9,4 %

Cd

0,0 %

0,0 %

Cu

5,4 %

5,2 %

Pb

2,1 %

1,4 %

Hg

0,1 %

0,2 %

As

0,0 %

7,0 %

Feog

8,3 %

8,3%

POLITYKA

W naszych działaniach dążymy do pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi uregulowaniami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z przyjętymi przez nas dobrowolnie do stosowania wymaganiami normy ISO 14001. W Polityce środowiskowej  i w Księdze Zarządzania Środowiskowego zobowiązujemy się do ciągłych działań mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i stosowania zasady ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz działalności proekologicznej. Stosowany w naszej organizacji system zarządzania środowiskiem jest oceniany przez niezależnych audytorów co jest potwierdzone Certyfikatem ISO 14001.

EMISJE GHG

Specyfika prowadzonej produkcji nierozerwalnie wiąże się oddziaływaniem na środowisko naturalne poprzez emisje do powietrza. Ważne dla nas jest dążenie do redukowania tego oddziaływania. Zobowiązujemy się do ciągłych działań mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i stosowania zasady ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz działalności proekologicznej. Ponadto za oddziaływanie zakładu na środowisko każdego roku uiszczane są opłaty środowiskowe sięgające 1mln zł, z których finansowe są zadania ochronne jednostek publicznych.

Ponadto nasze emisje w zakresie GHG te bezpośrednie i pośrednie są weryfikowane przez niezależnego weryfikatora, a w ich obliczaniu* stosujemy oficjalnie dostępny wskaźnik z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Wielkość emisji do powietrza

2020

2021

CO2 bezpośrednie

t

223954

250785

CO2 pośrednie*

t

489308

502002

NOx

t

403

510

SO2

t

564

662

CO

t

270

318

Pył

t

92

73

Specyfika prowadzonej produkcji nierozerwalnie wiąże się oddziaływaniem na środowisko naturalne poprzez emisje do powietrza. Ważne dla nas jest dążenie do redukowania tego oddziaływania. Zobowiązujemy się do ciągłych działań mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i stosowania zasady ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz działalności proekologicznej. Ponadto za oddziaływanie zakładu na środowisko każdego roku uiszczane są opłaty środowiskowe sięgające 1mln zł, z których finansowe są zadania ochronne jednostek publicznych.

Ponadto nasze emisje w zakresie GHG te bezpośrednie i pośrednie są weryfikowane przez niezależnego weryfikatora, a w ich obliczaniu* stosujemy oficjalnie dostępny wskaźnik z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Wielkość emisji do powietrza

2020 – CO2 bezpośrednie

t

223954

2021 – CO2 bezpośrednie

t

250785

2020 – CO2 pośrednie*

t

489308

2021 – CO2 pośrednie*

t

502002

2020 – NOx

t

403

2021 – NOx

t

510

2020 – SO2

t

564

2021 – SO2

t

662

2020 – CO

t

270

2021 – CO

t

318

2020 – Pył

t

92

2021 – Pył

t

73

ODPADY

W Zakładzie nadzorujemy gospodarką odpadami i postępujemy z nimi zgodnie z wszystkimi wymaganiami i najlepszymi standardami. Minimalizujemy wytwarzanie odpadów z procesu produkcji poprzez stosowanie najlepszych surowców oraz precyzyjne sterowanie procesem. Pozyskujemy z rynku znaczne ilości odpadów od innych wytwórców, które przy pomocy dostosowanej do tego celu instalacji przetwarzamy w całości na pełnowartościowe produkty. Dzięki stosowaniu w naszej instalacji odpowiedniej technologii przetwarzania odpady te nie obciążają środowiska. Odpady wytwarzane w Zakładzie poddawane są procesowi odzysku w naszej instalacji lub przekazywane podmiotom posiadającym wymagane decyzje administracyjne w zakresie odbioru odpadów.

Odpady

2020

2021

Odpady wytworzone w instalacji

t

5653

3988

Odpady przyjęte do odzysku (zendra)

t

15320

21169

Odpady przetworzone lub przekazane podmiotom zewnętrznym

t

23571

24706

W Zakładzie nadzorujemy gospodarką odpadami i postępujemy z nimi zgodnie z wszystkimi wymaganiami i najlepszymi standardami. Minimalizujemy wytwarzanie odpadów z procesu produkcji poprzez stosowanie najlepszych surowców oraz precyzyjne sterowanie procesem. Pozyskujemy z rynku znaczne ilości odpadów od innych wytwórców, które przy pomocy dostosowanej do tego celu instalacji przetwarzamy w całości na pełnowartościowe produkty. Dzięki stosowaniu w naszej instalacji odpowiedniej technologii przetwarzania odpady te nie obciążają środowiska. Odpady wytwarzane w Zakładzie poddawane są procesowi odzysku w naszej instalacji lub przekazywane podmiotom posiadającym wymagane decyzje administracyjne w zakresie odbioru odpadów.

Odpady

2020 – Odpady wytworzone w instalacji

t

5653

2021 – Odpady wytworzone w instalacji

t

3988

2020 – Odpady przyjęte do odzysku (zendra)

t

15320

2021 – Odpady przyjęte do odzysku (zendra)

t

21169

2020 – Odpady przetworzone lub przekazane podmiotom zewnętrznym

t

23571

2021 – Odpady przetworzone lub przekazane podmiotom zewnętrznym

t

24706

OCHRONA ŚRODOWISKA W PARZE Z EKONOMIĄ

Inicjatywy prośrodowiskowe to nie tylko ograniczanie wpływu na otoczenie, ale także wymierne korzyści dla Spółki. Dzięki szeregowi działań środowiskowych m.in. racjonalnie prowadzonej gospodarce odpadami, prowadzeniu odpylania gazów poreakcyjnych czy odzysku ciepła z procesu produkcyjnego w roku 2020 suma korzyści z nich wynikających przekroczyła 5,5 mln zł a w roku 2021 6,5 mln zł. Ciepło wyprodukowane z odzysku z procesu produkcyjnego zapewnia pełne pokrycie naszego zapotrzebowania w ramach instalacji CO i CWU. Wcześniejsze rozwiązania wiązały się z koniecznością zakupu dużych ilości ciepła z zewnętrznej sieci ciepłowniczej co generowało dodatkowe ilości emitowanego CO2 u jego wytwórców.

CHRONIMY ZASOBY WODNE NASZEGO REGIONU

W celu minimalizacji zużycia wody przez Zakład, cała woda przemysłowa  pozyskiwana jest przez ponowne użycie ścieków socjalnych oraz deszczowych, pozyskanych z kanalizacji ogólnospławnej. Proces odnowy wody prowadzony jest w zakładowej Stacji Odnowy Wody. Pozwala on na przywrócenie zużytej wodzie właściwości, pozwalających na jej ponowne użycie jako wody chłodzącej.

Efektem odnowy wody prowadzonym w naszym Zakładzie jest:

 • rezygnacja z poboru wód powierzchniowych,
 • ograniczenie poboru wód podziemnych,
 • zmniejszenie ilości ścieków wprowadzanych do środowiska.
ZUŻYCIE WODY W ZAKŁADZIE

 Zakupioną wodę wodociągową zużywamy do celów socjalnych i przemysłowych.

Zużycie przemysłowe to przede wszystkim:

 • zasilania stacji demineralizacji wody dla wewnętrznych obiegów chłodniczych jednostek piecowych,
 • uzupełnianie zewnętrznych obiegów chłodniczych w przypadku niedoboru lub złej jakości wody przemysłowej (w okresach bezdeszczowych),
  napełniania zbiorników instalacji gaśniczych,
 • produkcja mieszanki wodno – pyłowej,
 • utrzymanie czystości na obiektach produkcyjnych oraz przeciwdziałanie pyleniu surowców.

Ilość zakupionej wody wodociągowej.

2021

2020

2019

2018

2017

Woda wodociągowa zakupiona

tys. m3

40

26,8

38,8

61,2

30,7

przeznaczona na cele socjalne

tys. m3

16,5

14,9

17,2

24,1

18,4

przeznaczona na cele przemysłowe

tys. m3

23,4

11,9

21,6

37,1

12,3

w tym bezpośrednio do obiegów chłodniczych

tys. m3

11,7

3,6

15,8

33,3

12,3

ZUŻYCIE WODY W ZAKŁADZIE

 Zakupioną wodę wodociągową zużywamy do celów socjalnych i przemysłowych.

Zużycie przemysłowe to przede wszystkim:

 • zasilania stacji demineralizacji wody dla wewnętrznych obiegów chłodniczych jednostek piecowych,
 • uzupełnianie zewnętrznych obiegów chłodniczych w przypadku niedoboru lub złej jakości wody przemysłowej (w okresach bezdeszczowych),
  napełniania zbiorników instalacji gaśniczych,
 • produkcja mieszanki wodno – pyłowej,
 • utrzymanie czystości na obiektach produkcyjnych oraz przeciwdziałanie pyleniu surowców.

Ilość zakupionej wody wodociągowej.

Woda wodociągowa zakupiona

tys. m3

2021 – 40,0

2020 – 26,8

2019 -38,8

2018 – 61,2

2017 – 30,7

przeznaczona na cele socjalne

tys. m3

2021 – 16,5

2020 – 17,2

2019 – 14,9

2018 – 24,1

2017 – 18,4

przeznaczona na cele przemysłowe

tys. m3

2021 – 23,4

2020 – 11,9

2019 – 21,6

2018 – 37,1

2017 – 12,3

w tym bezpośrednio do obiegów chłodniczych

tys. m3

2021 – 11,7

2020 – 3,6

2019 – 15,8

2018 – 33,3

2017 – 12,3

Woda podziemna z ujęcia SŁG-1 z uwagi na bardzo niską jakość kierowana jest do procesu koagulacji na Stacji Odnowy Wody i wraz z wodą odzyskaną, wykorzystywana jest do uzupełniania obiegów chłodniczych.

Ilość pobranej wody podziemnej.

2021

2020

2019

2018

2017

Woda z ujęcia wody podziemnej

tys. m3

30,9

21,1

0

0

0

Woda podziemna z ujęcia SŁG-1 z uwagi na bardzo niską jakość kierowana jest do procesu koagulacji na Stacji Odnowy Wody i wraz z wodą odzyskaną, wykorzystywana jest do uzupełniania obiegów chłodniczych.

Ilość pobranej wody podziemnej.

Woda z ujęcia wody podziemnej

tys. m3

2021 – 30,9

2020 – 21,1

2019 – 0

2018 – 0

2017 – 0

Woda przemysłowa jest wykorzystywana do uzupełniania zewnętrznych obiegów chłodniczych. Obiegi służą do chłodzenia jednostek piecowych na piecowni I i II – obieg Pompowni Centralnej oraz piecowni IV – obieg Pompowni IV Piecowni. Ubytki wody są proporcjonalne do ilości ciepła odbieranego przez chłodnie.

Bilans obiegów chłodniczych

Woda przemysłowa do uzupełniania obiegów chłodniczych

tys. m3

2021 – 170,8

2020 – 198,7

2019 – 175,0

2018 – 299,1

2017 – 426,0

woda wodociągowa dodana do obiegów

tys. m3

2021 – 11,7

2020 – 3,6

2019 – 15,8

2018 – 33,3

2017 – 12,3

odparowanie

tys. m3

2021 – 98,8

2020 – 88

2019 – 83,8

2018 – 109,7

2017 – 140,2

unos

tys. m3

2021 – 4,7

2020 – 3,5

2019 – 8,4

2018 – 11,0

2017 – 14,0

odświeżanie

tys. m3

2021 – 79,0

2020 – 110,8

2019 – 98,6

2018 – 211,8

2017 – 284,1

Woda przemysłowa jest wykorzystywana do uzupełniania zewnętrznych obiegów chłodniczych. Obiegi służą do chłodzenia jednostek piecowych na piecowni I i II – obieg Pompowni Centralnej oraz piecowni IV – obieg Pompowni IV Piecowni. Ubytki wody są proporcjonalne do ilości ciepła odbieranego przez chłodnie.

Bilans obiegów chłodniczych

2021

2020

2019

2018

2017

Woda przemysłowa do uzupełniania obiegów chłodniczych

tys. m3

170,8

198,7

175,0

299,1

426,0

woda wodociągowa dodana do obiegów

tys. m3

11,7

3,6

15,8

33,3

12,3

odparowanie

tys. m3

98,8

88

83,8

109,7

140,2

unos

tys. m3

4,7

3,5

8,4

11,0

14,0

odświeżanie

tys. m3

79,0

110,8

98,6

211,7

284,1

ŹRÓDŁA DOSTAWY WODY
1. Woda pitna kupowana jest z miejskiej sieci wodociągowej  od RPWiK Tychy. Posiadamy trzy przyłącza wody:
 • przy Cieszyńskiej (przy bramie kolejowej)
 • przy ul. Wyzwolenia przy Odpylni,
 • przy Wyzwolenia przy SOW.
2. Woda podziemna pobierana jest z ujęcia SŁG-1 o następujących parametrach:
 • głębokość całkowita  – 18 m,
 • położenie warstwy wodonośnej  – 13,5 ÷ 14,7 m p. p. t.
 • wydajność maksymalna  – 6 m3/h.
 • przy S = 7,86 m p. p. t.
Ujęcie znajduje się na Stacji Odnowy Wody. Pobrana woda oczyszczana jest w procesie koagulacji i wykorzystywana do uzupełniania obiegów chłodniczych. 3. Woda odzyskiwana jest ze ścieków dopływających kanalizacją ogólnospławną. Bilans dopływających ścieków w tysiącach m3/rok przedstawia tabela:
Dopływ na Stację Odnowy Wody

2021

2020

2019

2018

2017

odświeżanie obiegów chłodniczych

tys. m3

79,0

110,8

98,6

211,8

284,1

ścieki powstałe z zakupionej wody wodociągowej

tys. m3

31,6

23,2

22,9

27,9

18,4

woda z ujęcia wody podziemnej – do procesu dekarbonizacji i koagulacji

tys. m3

30,9

21,1

0,0

0,0

0,0

ścieki deszczowe

tys. m3

119,5

142,9

129,9

94,7

172,0

Razem:

tys. m3

261,0

298,0

251,5

334,4

474,5

ŹRÓDŁA DOSTAWY WODY
1. Woda pitna kupowana jest z miejskiej sieci wodociągowej  od RPWiK Tychy. Posiadamy trzy przyłącza wody:
 • przy Cieszyńskiej (przy bramie kolejowej)
 • przy ul. Wyzwolenia przy Odpylni,
 • przy Wyzwolenia przy SOW.
2. Woda podziemna pobierana jest z ujęcia SŁG-1 o następujących parametrach:
 • głębokość całkowita  – 18 m,
 • położenie warstwy wodonośnej  – 13,5 ÷ 14,7 m p. p. t.
 • wydajność maksymalna  – 6 m3/h.
 • przy S = 7,86 m p. p. t.
Ujęcie znajduje się na Stacji Odnowy Wody. Pobrana woda oczyszczana jest w procesie koagulacji i wykorzystywana do uzupełniania obiegów chłodniczych. 3. Woda odzyskiwana jest ze ścieków dopływających kanalizacją ogólnospławną. Bilans dopływających ścieków w tysiącach m3/rok przedstawia tabela:

Dopływ na Stację Odnowy Wody

odświeżanie obiegów chłodniczych

tys. m3

2021 – 79,0

2020 – 110,8

2019 – 98,6

2018 – 211,8

2017 – 284,1

ścieki powstałe z zakupionej wody wodociągowej

tys. m3

2021 – 31,6

2020 – 23,2

2019 – 22,9

2018 – 27,9

2017 – 18,4

woda z ujęcia wody podziemnej – do procesu dekarbonizacji i koagulacji

tys. m3

2021 – 30,9

2020 – 21,1

2019 – 0,0

2018 – 0,0

2017 – 0,0

ścieki deszczowe

tys. m3

2021 – 119,5

2020 – 142,9

2019 – 129,9

2018 – 94,7

2017 – 172,0

Razem:

tys. m3

2021 – 261,0

2020 – 298,0

2019 – 251,5

2018 -334,4

2017 – 474,5

Ścieki oczyszczane są w biologicznej oczyszczalni ścieków i gromadzone w dwóch zbiornikach retencyjnych o łącznej  pojemności czynnej ok. 3 300 m3. Wstępnie oczyszczone ścieki uzdatniane są w procesach dekarbonizacji z koagulacją oraz filtracji. Nadmiar oczyszczonych ścieków do II klasy czystości odprowadzany jest do Rowu G. Odpływ ze Stacji Odnowy Wody przedstawia tabela.

Odpływ ze Stacji Odnowy Wody

2021

2020

2019

2018

2017

ścieki oczyszczone odprowadzane do środowiska

tys. m3

89,4

98,2

75,9

33,8

43,2

odzyskana woda przemysłowa do uzupełniania obiegów chłodniczych

tys. m3

170,8

198,7

175,0

299,1

426,0

straty

tys. m3

0,8

1,1

0,6

1,3

5,3

Razem:

tys. m3

261

298,0

251,5

334,2

 

474,5

Źródło: Opracowanie własne na podst. odczytów z wodomierzy oraz na podst. faktur za dostawę wody z sieci wodociągowej.

Ścieki oczyszczane są w biologicznej oczyszczalni ścieków i gromadzone w dwóch zbiornikach retencyjnych o łącznej  pojemności czynnej ok. 3 300 m3. Wstępnie oczyszczone ścieki uzdatniane są w procesach dekarbonizacji z koagulacją oraz filtracji. Nadmiar oczyszczonych ścieków do II klasy czystości odprowadzany jest do Rowu G. Odpływ ze Stacji Odnowy Wody przedstawia tabela.

Odpływ ze Stacji Odnowy Wody

ścieki oczyszczone odprowadzane do środowiska

tys. m3

2021 – 89,4

2020 – 98,2

2019 – 75,9

2018 – 33,8

2017 – 43,2

odzyskana woda przemysłowa do uzupełniania obiegów chłodniczych

tys. m3

2021 – 170,8

2020 – 198,7

2019 – 175,0

2018 – 299,1

2017 – 426,0

straty

tys. m3

2021 – 0,8

2020 – 1,1

2019 – 0,6

2018 – 1,3

2017 – 5,3

Razem:

tys. m3

2021 – 261,0

2020 – 298,0

2019 – 251,5

2018 – 334,2

2017 – 474,5

Źródło: Opracowanie własne na podst. odczytów z wodomierzy oraz na podst. faktur za dostawę wody z sieci wodociągowej.

ENERGIA

Produkcja żelazostopów, a w szczególności wysokoprocentowych stopów krzemu, cechuje się  wysoką energochłonnością, która jest rezultatem wymagań fizykochemii procesu.

Poniższe zestawienie przedstawia  całkowite zużycie energii w MWh w latach 2018-2021 przez instalacje:

2018

2019

2020

2021

682 462

552 618

555 746

718 953

Powyższe zużycie energii zależne jest od wolumenu produkcji.