Budowa farmy wiatrowej nabiera tempa!

Re Alloys z sukcesem realizuje kolejne etapy budowy farmy wiatrowej w Dzwoli.

W dniu 24 maja, w obecności inwestora – Miro­sława Wilczka, przedstawiciela Re Alloys i Wind Farm Łada, Generalnego Wykonawcy – ONDE S.A oraz Inżyniera Kontraktu – Martifer Renewables S.A. odczytano i podpisano akt erekcyjny stano­wiący o budowie dziesięciu Elektrowni Wiatro­wych budowanych
w gminie Dzwola, w miejsco­wości Kocudza I, Kocudza II i Kocudza III.

Po uroczystym odczytaniu i podpisaniu przez wszystkich uczestników, akt upamiętniający całe zdarzenie włożono do tuby wykonanej ze sta­li nierdzewnej i zatopiono jako kamień węgielny podczas zalewania fundamentów w miejscu po­wstawania EW2 (Elektrowni Wiatrowej Nr2).

Ze strony Re Alloys i Wind Farm Łada (WFL) od samego początku o prawidłową realiza­cję projektu dbają: Zarząd Wind Farm Łada – Mirosław Wilczek oraz Iwona Przybyła, a tak­że Patrycja Kunc -Rozbrój – Dyrektor Biura Prawnego REA
i prokurent WFL oraz Hubert Szulakowski – Dyrektor Biura Projektów Inwe­stycyjnych i prokurent WFL.

Budowa elektrowni wiatrowych ma zapew­nić niezależność energetyczną dla Re Alloys i jest pierwszym krokiem milowym w kierun­ku osiągnięcia zeroemisyjnosci. Zakończenie projektu planowane jest na czwarty kwartał 2024.