PROJEKT

Maksymalizacja sprawności energetycznej sześcioelektrodowego pieca rezystancyjno-łukowego do wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza układu zasilania pieca w energię elektryczną

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do przemysłowej działalności ulepszonej, energooszczędnej technologii wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w linii produkcyjnej sześcioelektrodowego pieca elektrycznego łukowo-oporowego wyposażonego w innowacyjny układ zasilania pieca w energię elektryczną.
MAX WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU
55 578 238,10 zł
MAX WARTOŚĆ DOTACJI
22 514 890,00 zł
PLANOWANY OKRES REALIZACJI

17.04.2018 – 30.04.2021

Założenia projektu:
Proces wytwarzania żelazostopów jest złożonym procesem technologicznym, na który wpływ mają czynniki związane z efektywnością energetyczną jednostki piecowej, składem chemicznym i granulometrycznym surowców wsadowych, precyzja naważania z umiejętnością ich odpowiedniego w czasie wprowadzania do pieca wraz z kształtowaniem powierzchni wsadu, formowanie elektrod samospiekających, chłodzenie elementów konstrukcyjnych pieca, prowadzenie procesu przez obsługę pieca, rozlewania ciekłego metalu. Głównym wyzwaniem technologicznym przy produkcji na piecach elektrycznych łukowo – oporowych jest maksymalizacja efektywności energetycznej procesu wytop. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, doświadczona kadra Re Alloys Sp. z o.o. we współpracy z naukowcami rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego, którego efektem będzie ulepszona, energooszczędna technologia produkcji. Cel zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu doprowadzenia energii elektrycznej do przestrzeni roboczej wanny pieca, którego kluczowym elementem jest niskostratny bifilarny tor wielkoprądowy.
Etapy realizacji:

Projekt realizowany jest w pięciu etapach:

  1. Etap pierwszy obejmuje badania przemysłowe, prowadzone przez Politechnikę Śląską oraz Centrum Badawczo Rozwojowe GLOKOR Sp. z o. o, w ramach których zostaną opracowane założenia oraz wytyczne do ulepszonej, energooszczędnej technologii wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu poprzez maksymalne wykorzystanie zalet geometrii wanny pieca sześcioelektrodowego, cechującej się równomiernym rozkładem energii.
  2. W ramach etapu drugiego zostaną wykonane projekty techniczne elementów linii demonstracyjnej. Głównym wyzwaniem dla projektantów będzie dopasowanie wszystkich elementów instalacji do pracy z innowacyjnym bifilarnym torem wielkoprądowym oraz połączenie z istniejącą infrastrukturą budynku piecowni.
  3. W ramach etapu trzeciego zostanie wykonana linii demonstracyjna w postaci pieca rezystancyjno-łukowego sześcioelektrodowego wraz z systemami pomocniczymi, w oparciu o wytyczne techniczne i założenia określone w etapie pierwszym projektu oraz projekty wykonawcze opracowane w etapie drugim projektu. Zadania w ramach projektu będą obejmowały dostawę, montaż i uruchomienie elementów instalacji.
  4. W ramach etapu czwartego projektu zostaną przeprowadzone próby technologiczne, w których zakłada się osiągnięcie jednostkowego wskaźnika zużycia energii elektrycznej na 1 tonę produkowanego FeSi75 na poziomie 8465 kWh oraz wydajności na poziomie 40 ton na dobę. Testy na instalacji demonstracyjnej będą prowadzone przez okres 4 miesięcy.
  5. W ramach etapu piątego opracowane zostanie zgłoszenie patentowe w zakresie bifilarnego toru wielkoprądowego. Ponadto stworzona zostanie instrukcja technologiczna produkcji FeSi na piecu łukowo-oporowym sześcioelektrodowym z wykorzystaniem opracowanej w ramach projektu innowacyjnej, energooszczędnej technologii.
Rezultaty projektu:

Spodziewane rezultaty projektu:

  • zwiększenie średniej mocy czynnej agregatu piecowego z poziomu 11,2 MW do 14,2 MW czyli o około 25%,
  • uzyskanie maksymalnej, możliwej technicznie sprawności elektrycznej agregatu piecowego na poziomie minimum 95% i wzrost efektywności produkcji,
  • zwiększenie wydajności agregatu piecowego dla FeSi75% z 30t/24h do 40t/24h czyli o 33%,
  • zmniejszenie wskaźnika jednostkowego zużycia energii elektrycznej na tonę FeSi75% ze średniego poziomu 8965 kWh/t uzyskanego w roku bazowym 2016 do 8465 kWh/t czyli o ponad 5,5%,
  • poprawa współczynnika mocy pieca (cos φ) z aktualnego poziomu 0,76 do minimum 0,85 a tym samym obniżenie zapotrzebowania zakładu na kompensację mocy biernej.
Źródła finansowania:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.