PROJEKT

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych

Re Alloys Sp. z o.o. zrealizowała innowacyjny projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG.01.04.00-24-005/09, POIG.04.01.00-24-005/09 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Założeniem projektu była poprawa efektywności energetycznej wytwarzania żelazokrzemu w gatunku FeSi75%, wytapianego w piecach elektrycznych łukowo-oporowych. Zakres projektu obejmował modernizację dwóch pieców hutniczych zakładu produkcyjnego, dostawę i montaż turbogeneratora oraz montaż kompletnego zespołu energetycznego do produkowania energii elektrycznej i cieplnej. Projekt został zrealizowany na bazie pionierskiej technologii, na którą licencję posiadała spółka European Silicon. Innowacyjna technologia zdobyła wyróżnienie w ramach XII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości w kategorii technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej. Technologia ta jest zgodna z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT) dla procesu produkcji żelazokrzemu z odzyskiem ciepła z gazów poprocesowych.

OKRES REALIZACJI 

15.03.2009 – 28.08.2015

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU

66 142 156,02 zł

OTRZYMANA POŻYCZKA

13 798 550,00 zł

OTRZYMANA DOTACJA

20 086 242,50 zł

Jednym z kluczowych aspektów wdrożonego projektu jest jego proekologiczny charakter, który przejawia się w obniżeniu emisji pyłów i gazów (NOX, SO2, i CO2) oraz energii cieplnej do atmosfery, stosowaniu paliw odnawialnych w procesie produkcji stopów krzemu, uzyskaniu statusu bezodpadowej produkcji energii elektrycznej.

Projekt pozwolił zrealizować następujące cele produkcyjne i ekonomiczne:

  1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych.
  2. Obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie strat energii elektrycznej
  3. Wytworzenie z ciepła odpadowych gazów poprocesowych: energii cieplnej w postaci ciepłej wody użytkowej, energii elektrycznej.
  4. Obniżenie kosztów wytwarzania FeSi75%.
  5. Osiągnięcie 90% uzysku pierwiastka podstawowego.
  6. Poprawę efektywności energetycznej procesu wytwarzania stopów krzemu.

 

Gwarancję skutecznej realizacji projektu dał silny zespół projektowy posiadający w swoich szeregach osoby o wysokich kompetencjach, dużym doświadczeniu technologicznym i produkcyjnym oraz konsultantów zewnętrznych, w skład których wchodzili m.in. naukowcy Politechniki Śląskiej.