PROJEKT

Opracowanie innowacyjnej technologii efektywnego zagospodarowania podziarna w procesie wytwarzania wysokojakościowych gatunków stopów krzemu z żelazem (FeSi) wraz z zapewnieniem bezemisyjnego źródła energii elektrycznej (OZE) na potrzeby prowadzenia tego procesu.

Akronim: NOSAL
Nr projektu: FENG.01.01-IP.01-001G/23

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowania i przetestowania w warunkach przemysłowych innowacyjnej technologii pełnego zagospodarowania produktów ubocznych procesu produkcji żelazokrzemu (FeSi) wraz z zapewnieniem bezemisyjnego źródła energii elektrycznej (OZE) dla minimalizacji śladu węglowego w warunkach przemysłowego wykorzystywania przedmiotowej technologii.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
PROJEKTU

111 724 796,48 zł

WYSOKOŚĆ WKŁADU
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

61 623 866,15 zł

TERMIN REALIZACJI

od 02.10.2023 do 31.10.2025

Przedmiot projektu:

Przedmiot projektu obejmuje realizację dwóch powiązanych ze sobą modułów:
B+R oraz Zazielenienie przedsiębiorstw.

W ramach modułu B+R przeprowadzone zostaną prace badawcze i rozwojowe, w efekcie których uzyskana zostanie innowacyjna technologia zagospodarowania produktów ubocznych procesu produkcji żelazokrzemu (FeSi), powstających na etapie kruszenia i przesiewania, w procesie wytwarzania stopu o jakości wyższej niż standardowa (Al max. 0,5%, Ca max. 0,1%, C max. 0,02).
Cechy ekoinnowacji planowanej technologii: zastąpienie procesu brykietowania podziarna procesem jego przetwarzania z wykorzystaniem ciepła ciekłego metalu oraz reakcji chemicznych i w rezultacie obniżenie jednostkowego średniego wskaźnika zużycia energii elektrycznej dla FeSi75.

W ramach modułu Zazielenienie planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 MW, której wytwarzana energia będzie wykorzystywana w procesie produkcji żelazokrzemu (FeSi75) prowadzonym w oparciu o innowacyjną technologię uzyskaną w module B+R. W rezultacie realizacji modułu osiągnięty zostanie wyższy poziom ochrony środowiska. Budowa własnej instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE pozwoli m.in. na: znaczną redukcję poziomu emisji CO2 (emisja uniknięta), minimalizację śladu węglowego wytwarzanych wysokojakościowych gatunków FeSi75, uzyskanie przewagi konkurencyjnej w postaci uniezależnienia od negatywnych skutków nieuzasadnionych, gwałtownych wzrostów cen na rynku energii elektrycznej. Realizacja przedmiotu projektu ma także znaczny potencjał do transformacji rynku w sektorze przemysłowym, w szczególności hutnictwie.

Etapy realizacji:

Moduł B+R
1. Opracowanie schematu technologicznego procesu rozpuszczania FeSi75 0-3 mm w ciekłym FeSi75 przy jednoczesnym obniżeniu zawartości Al w FeSi75 do max 0,5% mas. oraz podstawowych parametrów linii demonstracyjnej.
2. Projektowanie i budowa linii demonstracyjnej przeznaczonej do rozpuszczania FeSi75 0-3 mm w ciekłym FeSi75 oraz rafinacji obniżającej zawartość Al do max 0,5% mas.
3. Testy technologiczne oraz opracowanie technologii rozpuszczania FeSi75 0-3 mm w ciekłym FeSi75 oraz rafinacji obniżającej zawartość Al do max 0,5% mas.

Moduł Zazielenienie
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2. Prace przygotowawcze do realizacji.
3. Budowa instalacji OZE.

Rezultaty projektu i jego odbiorcy:

Rezultatem projektu będzie innowacyjna technologia zagospodarowania produktów ubocznych procesu produkcji żelazokrzemu (FeSi)w procesie wytwarzania stopu o jakości wyższej niż standardowa (Al max 0,5%, Ca max. 0,1%, C max. 0,02).
Innowacja procesowa zostanie wdrożona w działalności własnej spółki. Dostęp do wytwarzanych w oparciu o uzyskaną w projekcie technologię wysokogatunkowych stopów FeSi pozwoli producentom stali na zwiększenie produkcji i poszerzenie oferty wytwarzanych stali specjalnych, wykorzystywanych w branżach przemysłu elektromaszynowego (budowa transformatorów), motoryzacyjnego, czy też chemicznego (instalacje). Dodatkowo uzyskana technologia, cechująca się obniżonym wskaźnikiem zużycia energii pochodzącej wyłącznie z OZE, przełoży się na znaczącą redukcję emisji CO2 w procesie produkcji FeSi, co wpłynie na dalszą transformację prowadzonej działalności w kierunku ograniczania śladu węglowego u kolejnych uczestników procesu wytwórczego.
Ponadto w projekcie wybudowana zostanie instalacja fotowoltaiczna stanowiąca źródło energii elektrycznej (OZE) wykorzystywane bezpośrednio w działalności operacyjnej do realizacji procesu produkcyjnego. Dzięki tej inwestycji zredukowana zostanie emisja CO2 do atmosfery.

Źródła finansowania: 

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), działanie FENG.01.01 – Ścieżka SMART

#FunduszeEuropejskie