PROJEKT

Crosimax – innowacyjny stop krzemu z chromem, żelazem, aluminium i wapniem jako kompleksowy i efektywny reduktor o zwiększonym potencjale odtleniającym względem Cr2O3 – do stosowania w procesach wytwarzania nisko- i ultraniskowęglowych gatunków żelazochromu (POIR.01.01.01-00-0161/21)

Cele projektu:

Celem projektu jest wytworzenie innowacyjnego produktu – stopu Crosimax – o zawartości Si min. 60%, Cr min. 21%, Al max. 4%, Ca max 2%, C max. 0,02% i stosunku Cr/Fe min. 2, który nie jest w tej chwili nigdzie na świecie produkowany.

MAX WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU

12 167 458,50 zł

MAX WARTOŚĆ DOTACJI

5 017 439,90 zł

PLANOWANY OKRES REALIZACJI

01.10.2021 – 30.04.2023

Etapy realizacji:

ETAP 1 BADANIA PRZEMYSŁOWE

  1. Przeprowadzenie przez podwykonawcę Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie (dalej: AGH) serii obliczeń oraz symulacji modelowych z wykorzystaniem baz termochemicznych oraz analiz teoretycznych w celu porównania właściwości fizykochemicznych stopu Crosimax oraz stopu bazowego FeSiCr LC wytwarzanego przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem danych pomiarowych z bieżącej produkcji stopu dotychczas produkowanego.
  2. Wytworzenie przez AGH 3 partii stopów Crosimax w skali laboratoryjnej metodą stapiania produkt Wnioskodawcy FeSiCr LC z innymi reagentami np. wapniokrzemem, krzemem technicznie czystym i aluminium dla uzyskania próbek stopu typu Crosimax o minimum 3 różnych składach chemicznych przeznaczonych do badań i testów laboratoryjnych w zakresie określonym w pkt. 3 i 4 poniżej.
  3. Przeprowadzenie przez AGH w celach porównawczych serii badań laboratoryjnych w tym analiz składu chemicznego, morfologicznego składu fazowego i właściwości fizycznych w tym gęstości, temperatury topnienia lub ciepła topnienia wytworzonych próbek stopów Crosimax i stopu bazowego FeSiCr wytwarzanego w warunkach przemysłowych Wnioskodawcy.
  4. Przeprowadzenie przez AGH w skali laboratoryjnej wytopów porównawczych FeCr LC z wykorzystaniem jako reduktora stopu bazowego FeSiCr oraz nowej grupy stopów Crosimax, celem potwierdzenia ich zwiększonej zdolności redukcyjnej.
    Wynikiem realizacji zadania będzie wytypowanie trzech składów z grupy stopów Crosimax do przeprowadzenia prób ich wytwarzania w skali przemysłowej na istniejącej linii produkcyjnej Wnioskodawcy.

ETAP 2 PRACE ROZWOJOWE

  1. Zbudowanie modelu teoretycznego procesu wytwarzania poprzez przeprowadzenie obliczeń termodynamicznych i fizykochemicznych umożliwiających wykonanie bilansu energetycznego, materiałowego oraz charakterystyki, kierunku i szybkości przebiegu procesu, czyli charakterystyki stanu równowagi w układach wielofazowych i wieloskładnikowych jak również warunków prowadzenia procesu równoczesnej redukcji tlenków krzemu, aluminium i wapnia.
  2. Opracowanie schematu procesowego wytwarzania innowacyjnego kompleksowego stopu Crosimax

ETAP 3 PRACE ROZWOJOWE

Testy wytwarzania innowacyjnego kompleksowego stopu Crosimax w trzech wariantach będących odzwierciedleniem wzorców określonych przez Podwykonawcę w Etapie 1

Wytworzenie partii referencyjnej nowego stopu.

ETAP 4 PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

Zadanie 1

Opracowanie zgłoszenia patentowego obejmującego metodę wytwarzania stopu  Crosimax, w zakresie wzbogacenia mieszanki wsadowej w fazie piecowej

Zadanie 2

Opracowanie dokumentacji dla nowej technologii wytwarzania

Rezultaty projektu:

Rezultatem projektu będzie innowacyjny, kompleksowy reduktor trójtlenku chromu – Crosimax – charakteryzujący się znacznie wyższym potencjałem redukcyjnym niż stosowane do tej pory gatunki FeSiCr, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskiej zawartości węgla oraz innych niekorzystnych domieszek, z przeznaczeniem do stosowania w procesie wytwarzania żelazochromu ultraniskowęglowego (FeCr ULC) oraz procesie odtleniania wysokochromowych ferrytycznych i austenitycznych stali nierdzewnych, które są powszechnie stosowane w przemyśle budowy maszyn, spożywczym, a przede wszystkim stanowią główny i podstawowy surowiec do wyrobu narzędzi medycznych począwszy od igieł i naczyń, a kończąc na narzędziach chirurgicznych i częściach protez. Aktualnie na rynku oferowane są stopy FeSiCr, w których zawartość Si osiąga poziom max. 50%, przy zawartości Cr min. 28%, zawartości C max. 0,1%, zawartości P max. 0,03% i S max. 0,02%.

Źródła finansowania:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.