EKOLOGIA

Ochronie środowiska nadajemy rangę jednego z priorytetowych zadań.

 

W naszych działaniach dążymy do pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi uregulowaniami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z przyjętymi przez nas dobrowolnie do stosowania wymaganiami normy ISO 14001. Zobowiązujemy się do ciągłych działań mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i stosowania zasady ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz działalności proekologicznej.

nadzorujemy gospodarką odpadami oraz postępujemy z nimi zgodnie z wymaganiami prawa
ograniczamy powstawanie hałasu i przenikanie go do środowiska
podnosimy środowiskową świadomość pracowników huty
współpracujemy ze stronami zainteresowanymi wpływem naszego zakładu na środowisko
Polityka środowiskowa naszego zakładu jest powszechnie znana wśród jego pracowników oraz udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom poza zakładem. Kierownicy jednostek organizacyjnych w oparciu o nią określają konkretne cele środowiskowe oraz nakładają na podległy personel zadania służące jej realizacji.

DBAMY

O ŚRODOWISKO

Na terenie zakładu funkcjonuje Odpylnia, dzięki której pyły powstające w procesie produkcji żelazostopów są niemal w całości wychwytywane. Pył krzemionkowy SILIMIC, stosowany jako aktywny dodatek do betonów i materiałów budowlanych, jest sprzedawany odbiorcom w kraju i za granicą.
Ważnym elementem instalacji produkcyjnej jest Stacja Odnowy Wody, dzięki której w zakładzie istnieje zamknięty obieg wody produkcyjnej. Wszystkie ścieki z terenu zakładu, zarówno wody po chłodnicze, opadowe, jak i bytowo – gospodarcze, kierowane są do Stacji Odnowy Wody, gdzie następuje ich oczyszczanie do II klasy czystości. Wody po takim przygotowaniu są zawracane do obiegów chłodniczych.